montessoribezgranic@gmail.com
+48 727 705 033

Kurs żłobkowy

Kurs kwalifikacyjny na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280h

Celem ogólnym szkolenia jest uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2022r. nr 15/2022, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez Granic uzyskał pozytywną opinię na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe kształcenia na kursie.

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wielopłaszczyznowego wspierania rozwoju dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi od narodzin do trzeciego roku życia. Kurs oparty jest na pedagogice dr Marii Montessori, uczestnicy wprowadzeni zostaną w filozofię, teorię rozwoju oraz zaprezentowane zostaną pomoce edukacyjne i rozwojowe stosowane w metodzie Marii Montessori.

Kurs przygotowuje uczestnika do: współpracy z dzieckiem i jego rodziną, organizowania środowiska i otoczenia małego dziecka, przygotowania pomocy dydaktycznych wspierających rozwój i edukację małych dzieci z wykorzystaniem metody Marii Montessori, oceny rozwoju małego dziecka wraz ze spojrzeniem na cechy zaburzeń rozwojowych, udzielania pierwszej pomocy, dbania o własny rozwój i wiedzę jako opiekuna małego dziecka.

Program kursu

Moduł 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20h)
a. adaptacja jako rezultat rozwoju
b. przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
c. uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
d. osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
Moduł 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25h)
a. zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
b. aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
c. źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
d. neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
e. mechanizmy rozwoju dziecka
Moduł 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju (120h)
a. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
b. planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach
c. kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
d. opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
e. zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
f. wprowadzanie dziecka w kulturę
g. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Moduł 4. Kompetencje opiekuna dziecka (35h)
a. odpowiedzialność prawna opiekuna
b. podstawy medycyny ratunkowej
c. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
d. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
e. emisja głosu
Moduł 5. Praktyki zawodowe (80h)

Warunki zdania kursu i otrzymania dyplomu

  • wykonanie i zaliczenie prac przedmiotowych
  • zdanie egzaminów cząstkowych
  • zdanie egzaminów końcowych – pisemnego z teorii i ustnego z części praktycznej
  • obecność w 90% zajęć z puli 200h zajęć
  • odbycie 80h praktyki

Na odbycie praktyki uczestnicy mają rok od zdania egzaminu końcowego. Dyplom uzyskuje się po spełnieniu wszystkich powyższych punktów.

Czas trwania i płatności

Terminy zjazdów

(s) zjazdy stacjonarne – 8.30-17.30

(o) zjazdy on-line – 9-17

Łącznie 200h zajęć i 80h praktyki

8-9.10.2022 (s)

22.10.2022 (o)

5-6.11.2022 (s)

19-20.11.2022 (o)

3-4.12.2022 (s)

10-11.12.2022 (o)

14-15.01.2023 (o)

21-22.01.2023 (o)

11-12.02.2023 (s)

4-5.03.2023 (s)

11-12.03.2023 (s)

Podczas zajęć on-line uczestnicy proszeni są o znalezienie cichego miejsca do nauki oraz pozostawanie przez czas trwania zajęć z włączoną kamerką.

Miejsce zjazdów

  • platforma ZOOM
  • Montessori Academy for International Children: ul. Królewicza Jakuba 36 Warszawa oraz ul. Sadowa 4 Konstancin-Jeziorna

Płatność

5000zł (w tym 500zł wpisowego)

Dla drugiej osoby z tej samej placówki 5% zniżki.

Dla każdej kolejnej 10%.

Możliwość rozłożenia na 2 raty bez dodatkowych kosztów.

Dane do przelewu:

nr konta 07 1160 2202 0000 0002 5898 2530

Stowarzyszenie Montessori bez Granic, ul. Nutki 3/5 m.43 02-785 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać „Kurs żłobkowy” oraz imię i nazwisko kursanta

Zgłoszenia:

zlobkowy.mbg@gmail.com